Πιστοποίηση

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την έκδοση πιστοποιητικού για κάθε τύπο ανελκυστήρα.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία ΦΕΚ2604/Β.

Άρθρο 10

Περιοδικοί έλεγχοι και δοκιµές

1. Οι έλεγχοι και οι δοκιµές πραγµατοποιούνται στα πλαίσια επιβεβαίωσης της καλής κατάστασης και λειτουργίας των ανελκυστήρων από τους αναγνωρισµένους φορείς ελέγχου ανελκυστήρων. Περιλαµβάνουν όλες τις δοκιµές και τους ελέγχους που διενεργούνται κατά την πρώτη εγκατάσταση του ανελκυστήρα, όπως αυτοί προβλέπονταν κατά το χρόνο εγκατάστασης τους, εκτός από τη χρήση δοκιµαστικών βαρών, και επαναλαµβάνονται ως εξής:
α) Για ανελκυστήρες µέχρι (6) έξη στάσεις, σε κτίρια µε χρήση κατοικίας, κάθε εξαετία.

β) Για ανελκυστήρες µε περισσότερες από (6) έξη στάσεις, σε κτίρια µε χρήση κατοικίας, κάθε πενταετία.

γ) Για ανελκυστήρες µέχρι (6) έξη στάσεις σε κτίρια µε επαγγελµατική χρήση, κάθε τετραετία

δ) Για ανελκυστήρες µε περισσότερες από (6) έξη στάσεις σε κτίρια µε επαγγελµατική χρήση, κάθε

τριετία ή / και σε ξενοδοχεία µέχρι 200 κλίνες.

ε) Για ανελκυστήρες σε δηµόσιους χώρους, σε σιδηροδροµικούς σταθµούς, σε αεροδρόµια, σε υπόγειες ή υπέργειες διαβάσεις, σε χώρους στάθµευσης, σε χώρους που είναι εκτεθειµένοι σε ιδιαίτερες επιδράσεις της ατµόσφαιρας ή του περιβάλλοντος χώρου (π.χ. σε πολύ υψηλές ή χαµηλές θερµοκρασίες, σε αυξηµένη ανάπτυξη σκόνης, σε αυξηµένο κίνδυνο διαβρώσεων, σε κίνδυνο εκρήξεων κλπ), σε ξενοδοχεία πλέον των 200 κλινών ή νοσοκοµεία, σε θέατρα ή κινηµατογράφους, καθώς επίσης σε κτίρια και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν ευρύ κοινό, κάθε έτος.

Τα παραπάνω χρονικά διαστήµατα µεταξύ 2 διαδοχικών ελέγχων στον ίδιο ανελκυστήρα ορίζονται µε έναρξη την ηµεροµηνία έκδοσης του προηγούµενου πιστοποιητικού ελέγχου από αναγνωρισµένο φορέα ελέγχου. Τα πιστοποιητικά περιοδικού ελέγχου θα πρέπει να έχουν µέγιστη διάρκεια ισχύος τα ανωτέρω αναφερόµενα διαστήµατα.

Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί βάσει προηγούµενων κανονιστικών διατάξεων ισχύουν τα ανωτέρω διαστήµατα αρχής γενοµένης της έκδοσης του προηγούµενου πιστοποιητικού.

Η 1-2-3elevators μετά τον έλεγχο ενός ανελκυστήρα αναλαμβάνουμε τη σύνταξη του τεχνικού φακέλου και την καταχώριση του πιστοποιητικού και όλων των αναγκαίων εγγράφων στον εκάστοτε δήμο.

Για τυχών απορίες ρωτήστε μας για το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τον ανελκυστήρα σας.